Άνθρωπος

Κάθε λύση που προτείνεται από την E.DIS.I.NET διαρθρώνεται γύρω από τον άνθρωπο. Αυτό αφορά τόσο τον μεμονωμένο πελάτη όσο και (εκτεταμένες ή όχι) ομάδες ανθρώπων όπως συμβαίνει στην περίπτωση ενός οργανισμού. Οι ιδιαιτερότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά, και η όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση των αναγκών είναι οι βασικοί άξονες λειτουργίας μας.

Τεχνολογία

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία αποτελεί τον δεύτερο βασικό μας μεθοδολογικό άξονα. Στόχος της E.DIS.I.NET είναι να γνωρίζει και να εφαρμόζει άμεσα ότι πιο σύγχρονο και καινοτόμο μπορεί να διαθέσει η Νέα Τεχνολογία, έτσι ώστε οι λύσεις που προτείνονται να είναι οι πλέον εξελιγμένες τεχνολογικά.

Απασχολούμενο Προσωπικό

Η εταιρεία στελεχώνεται από επιτελείο επιστημόνων, μονίμων και εξωτερικών συνεργατών με γνώση και μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, το ΚΕΚ EDIS.I.NET. A.E. διαθέτει και εφαρμόζει ενιαίο, συστηματικό και δυναμικό μηχανισμό, ενσωματωμένο στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Το σύστημα υποστηρίζεται από ολοκληρωμένο πληροφοριακό πρόγραμμα λογισμικού – ARGUS ERP, που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες παρακολούθησης να χρησιμοποιούν κοινά ηλεκτρονικά αρχεία και εργαλεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πληροφοριακό λογισμικό υποστηρίζει όλες τις φάσεις σχεδιασμού – οργάνωσης – υλοποίησης και απολογισμού του εκάστοτε εκπαιδευτικού έργου του εκπαιδευτικού φορέα (ex ante, on going, ex post), καθώς και μια σειρά διαδικασιών (διοικητικών, γραμματειακών και λογιστικών) που σχετίζονται με αυτό.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone