Η αποτελεσματική και άμεση αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Νέα Τεχνολογία συνιστά την άμεση προτεραιότητα κάθε οργανισμού και επιχείρησης που επιθυμεί να πρωτοπορεί στον τομέα απασχόλησης του. Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από μια επιχείρηση ή ένα οργανισμό είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας που οδηγεί:

  • στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
  • στην αύξηση της παραγωγικότητας,
  • στην ταχύτητα και ευκολία υιοθέτησης αλλαγών
  • στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελατολογίου μιας επιχείρησης
  • στην ομαλοποίηση και συστηματικοποίηση των ενδοεταιρικών λειτουργιών
  • στην ομαλοποίηση και συστηματικοποίηση των ενδοεταιρικών λειτουργιών
  • στην αύξηση του κέρδους, των εσόδων ή/και της βιωσιμότητας του οργανισμού.

 

Η Τεχνολογία λοιπόν είναι ο παράγοντας ανάπτυξης της Νέας Οικονομίας.

 
Η αποτελεσματική χρήση της Νέας Τεχνολογίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα από την σωστή διανομή και ανταλλαγή της Γνώσης. Η έγκαιρη, σύγχρονη και διαρκώς ανανεώσιμη εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της πληροφορίας που διακινείται παγκοσμίως εξασφαλίζουν σε κάθε επιχείρηση και οργανισμό την αναγκαία παρακολούθηση των εξελίξεων στους επιμέρους τομείς ενδιαφέροντος. Ο μεγάλος όγκος της διακινούμενης πληροφορίας, όπως και η ταχύτητα των εξελίξεων επιβάλλουν την αλλαγή του τρόπου διανομής της Γνώσης, η οποία θα θεμελιώνεται σε ένα ορθολογικό πλαίσιο Διαχείρισης της Εκπαίδευσης.
 

Η Γνώση είναι ο κινητήριος μοχλός της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone