Παροχή επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

  • Εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
  • Λιανικού εμπορίου
  • Εξωστρέφειας και διεθνούς εμπορίου (με έμφαση στον πρωτογενή τομέα)
  • Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Υλοποίηση Προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΕ-ΕΚΤ) από κοινού με τους ακόλουθους φορείς ανά κλάδο:

  • Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics): Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και η ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης και υποβολής αίτησης είναι η: www.logistics-eede.gr
  • Λιανικό Εμπόριο: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και η ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης και υποβολής είναι η www.esee-emporio.gr
  • Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο: Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και η ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης και υποβολής αίτησης είναι η www.exagogiko-eede.gr
  • Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) και η ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης και υποβολής αίτησης είναι η edu.sepe.gr

 

Συνοπτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις :

1.    Εξατομικευμένη συμβουλευτική.

2.    Θεωρητική Κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών.

3.    Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις, διάρκειας  260 ωρών

4.    Πιστοποίηση των ωφελουμένων ανά ειδικότητα.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33€ και το επίδομα πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί σε 3,20€ ανά ώρα. Ανέρχεται, δηλαδή, συνολικά για κάθε ωφελούμενο στο ποσό των 1.471 € (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).

Διαδικασία Επιλογής

Η επιλογή των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

1. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως αναφέρονται παραπάνω http://logistics-eede.gr http://www.esee-emporio.gr http://www.exagogiko-eede.gr http://www.exagogiko-eede.gr, στο πεδίο «Υποβολή Αίτησης Ωφελούμενου». Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του από 16/12/2016 έως 15/01/2016.

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης θα αναρτηθούν τα αρχικά αποτελέσματα βάσει των όσων έχει δηλώσει ο κάθε ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική αίτησή του. Η επιλογή γίνεται με σχετική μοριοδότηση βάσει εισοδήματος, διάρκειας ανεργίας και εκπαιδευτικού επιπέδου (αναφέρεται στο πλήρες κείμενο του κάθε προγράμματος στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για το αν έχει αρχικά επιλεγεί χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) ενώ θα του σταλεί και σχετικό ενημερωτικό email.

3. Ο κάθε ωφελούμενος που έχει επιλεγεί αρχικά οφείλει να προσκομίσει στον αντίστοιχο φορέα από τους παραπάνω τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα όσα έχει δηλώσει στην αίτησή του. Τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες υποβολής τους ορίζονται στα αντίστοιχα προγράμματα που είναι αναρτημένα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι οριστικώς επιλεγέντες ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε μία δράση από τις συνολικά προκηρυσσόμενες  Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της ελληνικής Οικονομίας. Για το σκοπό αυτό, θα ζητείται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συμμετοχής σε άλλη δράση.

 

Αν σε ενδιαφέρει να ενταχθείς στο πρόγραμμα συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου. 

 

Φόρμα Επικοινωνίας

 

Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη

Tηλέφωνο: 2310 511344, 2310 537478

Fax: 2310 500246

Email: thessaloniki@edisinet.gr

7ης Μεραρχίας 89Β , Καβάλα 65403

Tηλέφωνο: 2510 247681, 2510 247682

Fax: 2510 247683

Email: kavala@edisinet.gr 

Μπάφρας 14 , Γιαννιτσά 58100

Tηλέφωνο: 23820 83740, 23820 21002

Fax: 23820 83740

Email: giannitsa@edisinet.gr

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone