Συγκροτούμε άμεσα τμήματα πρωϊνά–απογευματινά και τηλεκατάρτισης κάθε Παρασκευή, στο αντικείμενο, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας διάρκειας 120 ωρών, και στα 3 επίπεδα : στοιχειώδες , βασικό και προχωρημένο.

  • Επιλέξτε το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  EDISINET ΑΕ. Βελτίωσε τις γνώσεις σου, και ενίσχυσε τις δυνατότητες επανένταξης σου στην αγορά εργασίας.
  • Αξιοποίησε τη δυνατότητα που σας προσφέρει η EDISINET AE, υλοποίησης του προγράμματος με τηλεκατάρτιση, χωρίς να μετακινηθείς από το σπίτι σου.
  • Η ΕDISINET AE σας προσφέρει tablet με το εκπαιδευτικό υλικό.
  • Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα πληροφορικής.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone