NEO

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε πρώην εργαζόμενους-ες της εταιρείας «ΦΩΚΑΣ A.E.» καθώς και νέους ανέργους, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Στόχος του προγράμματος είναι αναβάθμιση των προσόντων τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους προκειμένου να ενταχθούν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.
Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Το πρόγραμμα πανελλαδικά απευθύνεται σε 1100 άνεργους:

  • Απολυμένους της εταιρίας ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε. -600 άτομα και
  • Νέους εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης (NEETs,) – 500 άτομα

 Αναφορικά με τους NEETs, σημειώνεται ότι πρόκειται για νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών (15-29) που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και οι οποίοι είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, είτε είναι εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι.

 

Η δράση είναι χωρισμένη στις εξής ενέργειες:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α: Επαγγελματική συμβουλευτική

Προβλέπονται 25 ατομικές συνεδρίες υποστήριξης, με επίδομα συμμετοχής ύψους 1.250 € μεικτά.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β: Κατάρτιση & Εξειδικευμένη Κατάρτιση

Κατάρτιση: Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών σε θεματικά αντικείμενα εκπαίδευσης τα οποία προέκυψαν έπειτα από διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των ωφελούμενων, βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και τον ακριβή προσδιορισμό των προσόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του ατομικού σχεδίου δράσης τους. Το εκπαιδευτικό επίδομα ορίζεται στα 1.800 €

Εξειδικευμένη Κατάρτιση: Για την περίπτωση παροχής εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης το μοναδιαίο κόστος ανά άτομο είναι 4.000 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται επίδομα συμμετοχής για τον συμμετέχοντα εκπαιδευόμενο.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας

Οι νέοι που θα ενταχθούν στη συγκεκριμένη ενέργεια θα λάβουν χρηματοδότηση έως 15.000 € για την υποστήριξη της νέας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δ: Επιδότηση κινητικότητας

Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, οι συμμετέχοντες πρόκειται να λάβουν υποστήριξη για την αλλαγή τόπου κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας σε άλλο τόπο, λαμβάνοντας κατ’ αποκοπή το ποσό των 2.000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος.

Για τους 500 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Ηλικίας: 15 – 29 ετών

α) που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,

β) που δεν έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (Δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 14/5/1986 μέχρι και 13/5/2001)

  1. Εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, είτε όχι
  2. Που απέχουν από προγράμματα απασχόλησης, κατάρτισης κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου (πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής),
  3. Που απέχουν από προγράμματα εκπαίδευσης, κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου (πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής)

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων ορίζεται η ερχόμενη Παρασκευή 20 Μαΐου 2016.

Πρόσθετες Παροχές της EDISNET

Κάλυψη των εξόδων μετακίνησης από την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου

Παροχή του Εκπαιδευτικού Υλικού στην εξειδίκευση που θα επιλέξετε σε ψηφιακή μορφή σε TABLET που θα σας δοθεί εντελώς δωρεάν με την έναρξη των μαθημάτων.

Δωρεάν Συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποίησης σε οποιαδήποτε ειδικότητα επιλέξετε

Υποστήριξη για Ανεύρεση Εργασίας για 2 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Συμβούλων Απασχόλησης του ΚΕΚ EDISINET Α.Ε.

Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη

Tηλέφωνο: 2310 511344, 2310 537478

Fax: 2310 500246

Email: thessaloniki@edisinet.gr

 

fokas_footer_logos

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone