Τρία νέα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους νέους από 18 έως 24 ετών

Πρόκειται για προγράμματα κατάρτισης στους τομείς α) Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΤΠΕ, β) λιανικού εμπορίου, γ)  Εξαγωγικού Εμπορίου που αφορούν απόφοιτους Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ,ΤΕΙ ηλικίας 18 έως 24 ετών.

Για κάθε ωφελούμενο προβλέπεται επίδομα 1471,60€ (περιλαμβάνονται οι φορολογικές κρατήσεις και για την καταβολή του είναι απαραίτητη η παρακολούθηση και ολοκλήρωση όλων των φάσεων του προγράμματος.

 

Ωστόσο κάθε συμμετέχων δικαιούται να δηλώσει και να παρακολουθήσει μια από τις ειδικότητες.

Η υποβολή αιτήσεων και  η αποστολή δικαιολογητικών και για τα τρία προγράμματα λήγει 28/02/2018

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

Συμβουλευτική

Θεωρητική κατάρτιση 120 ώρες στο ΚΕΚ EDISINET

Πρακτική 260 ώρες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

 

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την υποβολή της αίτησης, είναι:

 

  • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
  • Αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/Λυκείου, πτυχίου ΑΕΙ–ΤΕΙ ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2016
  • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας
  • Ατομικό σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ) ή βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης
  • ΑΜΚΑ και ΑΜΙΚΑ σε έντυπη μορφή
  • ΙΒΑΝ
  • Βιογραφικό σημείωμα

 

  • Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης κάρτας ανεργίας (εκτυπώνεται με τους κωδικούς του ΟΑΕΔ)
  • Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. (Διαμορφώνεται και υπογράφεται στο ΚΕΚ)

 

Επικοινωνήστε με την Edisinet, για να συνεργαστούμε για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών σας.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone